• Strona główna
  • Mapa strony

Formy pomocy psychologicznej

Konsultacja psychologiczna - jednorazowe spotkanie mające na celu określenie charakteru zgłaszanego problemu (np. na czym polega oraz jakie są jego źródła) oraz wskazanie możliwych metod jego rozwiązania.

Psychoterapia indywidualna - dłuższy cykl regularnych wizyt, których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania osoby poszukującej pomocy, a także zdecydowana poprawa jakości jej życia. Proces psychoterapeutyczny może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, a jego długość jest uzależniona od źródeł zgłaszanych problemów, charakteru i zakresu wprowadzanych zmian, częstotliwości wizyt itp. Czas trwania jednej sesji to 60 minut, która zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu, choć możliwe jest także ustalenie indywidualnego harmonogramu terapii.

Psychoterapia par - szczególna forma oddziaływania psychoterapeutycznego zorientowanego na rozwiązanie problemów doświadczanych przez osoby pozostające w związku. Kluczowymi celami terapii par są: pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenie istotnych potrzeb partnerów oraz indywidualny rozwój każdej z osób.

Interwencja w kryzysie - aktywne i krótkotrwałe oddziaływanie mające na celu udzielenie pomocy osobie przeżywającej kryzys (powstały wskutek utraty bliskiej osoby, nagłej choroby, wypadku i in.). Może obejmować wiele technik: od zapewnienia osobie wspomaganej bezpośredniego kontaktu i wsparcia w trakcie lub zaraz po wystąpieniu krytycznego wydarzenia, po skierowanie jej na intensywne leczenie farmakologiczne czy psychoterapię.

Poradnictwo psychologiczne - jednorazowe lub niewielka liczba spotkań, w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje podstawowe informacje i wskazówki dotyczące sposobów rozwiązania aktualnej sytuacji trudnej. Poradnictwo znacząco różni się od psychoterapii. W tym pierwszym wypadku psycholog dzieli się ze wspomaganym swoją wiedzą i doświadczeniem, na przykład może sugerować podjęcie określonej decyzji. W procesie terapii nie udziela się porad dotyczących tego, jak należy postąpić w konkretnej sytuacji. Zadaniem psychoterapeuty jest stworzenie warunków do wzmocnienia wewnętrznej siły i dojrzałości jednostki, dzięki którym będzie ona potrafiła samodzielnie radzić sobie w przyszłości z życiowymi wyzwaniami.